Rabu Shaffuru - Love Shuffle, 2009 (Nobuhiro Doi, Tsuboi Toshio, Daisuke Yamamuro)

Rabu Shaffuru - Love Shuffle, 2009 (Nobuhiro Doi, Tsuboi Toshio, Daisuke Yamamuro)